Actualitate

Deficitul bugetar a crescut la 4,64% din PIB, în primele 11 luni, la 73,55 miliarde lei, faţă de 4,19% din PIB în primele 11 luni din 2022

Foto: iStock

Execuţia bugetului general consolidat pe primele unsprezece luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 73,55 miliarde lei, respectiv 4,64% din PIB, faţă de deficitul de 58,70 miliarde lei, respectiv 4,19% din PIB aferent celor unsprezece luni ale anului 2022, anunţă Ministerul de Finanţe.

”Execuţia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2023 s-a încheiat cu un deficit de 73,55 miliarde lei, respectiv 4,64% din PIB faţă de deficitul de 58,70 miliarde lei, respectiv 4,19% din PIB aferent celor unsprezece luni ale anului 2022”, arată Ministerul Finanţelor.

Veniturile totale au însumat 464,95 miliarde lei în primele unsprezece luni ale anului, în creştere cu 11,8% (an/an). Dinamica acestora a fost susţinută în principal de evoluţia încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii şi venit şi contribuţii de asigurări. De asemenea, au fost consemnate evoluţii favorabile, însă mai temperate, şi în cazul veniturilor din impozitul pe profit si TVA.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 36,76 miliarde lei, înregistrând o creştere de 21,3% (an/an), determinată de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (47,7%) şi impozitul pe veniturile din pensii (42,9%), încasările aferente declaraţiei unice consemnând, de asemenea, o dinamică pozitivă, de 11,6%. Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 10,9%, sub evoluţia fondului de salarii din economie (15,5%), dinamica acestei categorii de încasări fiind influenţată de extinderea în sectorul agricol şi industria alimentară a facilităţii acordate salariaţilor din construcţii, de noile măsuri fiscale privind modificarea deducerilor personale introduse prin O.G. nr. 16/2022, respectiv neimpozitarea sumei de 200 lei/lună pentru salariaţii care încasează salariul minim brut.

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 143,51 miliarde lei, în creştere cu 13% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe salarii, dinamica acestora s-a situat sub evoluţia fondului de salarii din economie, ca efect al extinderii în sectorul agricol şi industria alimentară a facilităţii acordate salariaţilor din construcţii, conform Legii nr. 135/2022, al măsurii privind încetarea de la plată a CASS pentru veniturile din pensii mai mari de 4.000 lei şi restituirea, începând cu 1 martie 2023, a sumei reţinute cu titlul de CASS din veniturile din pensii, respectiv neincluderea în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/lună pentru angajaţii care încasează salariul minim brut pe ţară.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 28,13 miliarde lei, consemnând o creştere de 10,1% (an/an), susţinută de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la agenţii economici (12,4%) şi de la băncile comerciale (12%), atenuant însă de redirecţionarea din impozitul pe profit a sumei de -0,6 miliarde lei pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private (conform Legii nr. 322/2021).

Încasările nete din TVA au înregistrat 94,39 miliarde lei, în creştere cu 10% (an/an). Comparativ cu dinamica înregistrată anul trecut, în primele unsprezece luni a.c. se remarcă o evoluţie mai temperată a acestei categorii de venituri, explicată atât de decelerarea bazei macroeconomice relevante (şi pe fondul unui efect de bază ridicat aferent anului anterior), cât şi de majorarea restituirilor de TVA cu 7,5%, faţă de nivelul rambursat în aceeaşi perioadă a anului trecut (26,6 miliarde lei în ianuarie-noiembrie 2023, comparativ cu 24,8 miliarde lei în ianuarie-noiembrie 2022).

Veniturile din accize au însumat 33,64 miliarde lei, consemnând o creştere de 3,7% faţă de nivelul de anul trecut. În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 8,6% (influenţat şi de creşterea accizei la ţigarete de la 1 aprilie 2023), în timp ce dinamica negativă a încasărilor din accizele pentru produsele energetice s-a ameliorat (-0,8%), pe fondul evoluţiei pozitive din noiembrie. Evoluţia lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii (preponderent venituri suplimentare din sectorul energetic) au însumat 16,57 miliarde lei, sporind cu 2,4%, faţă de nivelul încasat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile nefiscale au însumat 39,92 miliarde lei, consemnând un avans de 3,5% (an/an), susţinut de încasările din dividende şi sumele din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Pe de altă parte, s-a înregistrat o diminuare a încasărilor din redevenţe – pe fondul evoluţiei descendente a preţurilor energiei, respectiv a vărsămintelor din veniturile nete ale B.N.R.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 49,47 miliarde lei, în creştere cu 26,2% (an/an).

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 538,5 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 13,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe cele unsprezece luni ale anului 2023 au înregistrat o creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, de la 33,9% din PIB la 34% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 119,6 miliarde lei, în creştere cu 11,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7,6% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 68,69 miliarde lei, în creştere cu 10,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. O creştere se reflectă la bugetele locale, respectiv 10,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 14,4% pentru decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a medicamentelor utilizate în programele naţionale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 30,06 miliarde lei, cu 2,88 miliarde lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 10,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 176,71 miliarde lei în creştere cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2023, a punctului de pensie cu 12,5%, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv de la 1.586 lei la 1.785 lei, a nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 1.000 lei la 1.125 lei, de acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, precum şi de acordarea celei de-a 13-a îndemnizaţii pentru persoanele cu dizabilităţi sub forma unei îndemnizaţii compensatorii.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost influenţate şi de plăţile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, respectiv pe cele unsprezece luni ale anului 2023, au fost în sumă de 4,35 miliarde lei, precum şi de majorarea alocaţiilor de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2023.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 16,19 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenţii pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum şi pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale al consumatorilor noncasnici (5,76 miliarde lei) care reprezintă 35,59% din total subvenţii.

Alte cheltuieli au fost de 9,07 miliarde lei, reprezentând în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, susţinerea cultelor, alte despăgubiri civile.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 57,13 mld lei, cu 37,09% mai mari comparativ aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 75,1 miliarde lei, în creştere cu 33,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 56,2 miliarde lei. De asemenea, se observă o creştere a ponderii investiţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 58,04% din totalul cheltuielilor pentru investiţii.

Cele mai recente știri

To Top