Actualitate

DOCUMENT EXCLUSIV Măsurile de tăieri de cheltuieli cu bugetarii! Cine nu va mai primi vouchere de vacanță

Posted on

Numărul consilierilor de la cabinetele demnitarilor se reduce la jumătate de la 1 octombrie, iar cel al secretarilor de stat cu 30% până la 1 ianuarie 2024. De asemenea, toate posturile vacante pentru astfel de funcții, se anulează. Învățământul, Poliția și Spitalele sunt excluse de la aceste măsuri, potrivit ultimului draft de Ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare, la care Guvernul, și care a fost obținut de Income Magazine.

CE PREVEDE DOCUMENTUL, PE SCURT: 

Numărul total al posturilor de demnitate publică efectiv ocupate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 30%.

Nu mai primesc vouchere de vacanta cei care au peste 8.000 de lei

 • „personalului încadrat care realizează venituri net lunar de natură salarială de până la 8.000 lei inclusiv, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei pentru un salariat”
 • „La institutiile sub control parlamentar se reduce cu 50% din numărul total de posturi aprobate pentru consilieri, presedinți, vicepresedinti, directori generali sau adjuncti”
 • Posturi noi de consilieri se pot înființa începând cu data de 1 iulie 2024
 • Se plafoneaza tot ce inseamna sporuri, prime, solde pentru personalul din Poliție, pentru militari.

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2023.

(2) În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare

CE PREVEDE DOCUMENTUL, PE LARG

Astfel, conform documentului Guvernului are în vedere următoarele măsuri:

Numărul total al posturilor de demnitate publică efectiv ocupate aferente funcțiilor de secretarilor de stat, consilieri de stat, subsecretarilor de stat, vicepreședinților și a funcțiilor asimilate acestora, se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 30%;

(2) Conducătorii ministerelor/autorităților publice/agențiilor naționale/autorităților de reglementare/instituțiilor publice care au încadrat personal pe posturi de demnitate publică aferente funcțiilor de secretar de stat/subsecretar de stat/consilier de stat/vicepreședinți și funcții asimilate acestora au obligația de a formula propuneri către autoritățile ierarhic superioare care au ca responsabilitate numirea acestora în posturi de demnitate publică astfel încât să se încadreze în prevederile alin.(1) până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024;

(3) Dacă din aplicarea procentului de reducere prevăzut la alin.(1) rezultă un număr total de posturi de demnitate publică aferente funcțiilor de secretari de stat/subsecretari de stat/consilierilor de stat/vicepreședinți și a funcțiilor asimilate acestora sub unu numărul efectiv al posturilor de demnitate publică rămâne unu;

(4) Numărul posturilor de demnitate publică aferente funcțiilor la nivelul secretarilor de stat/subsecretarilor de stat/consilierilor de stat/vicepreședinților și a posturilor de demnitate publică aferente funcțiilor asimilate vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se deființează;

Fac excepție de la prevederile alin.(1) funcțiile de demnitate publică al căror număr este stabilit prin lege

Numărul de posturi din cadrul cabinetului respectiv cancelariei, prevăzute la art 546, lit i)-k) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 03 iulie 2019 precum și numărul de posturi din cadrul autorităților/instituțiilor publice de interes local reglementate legal se reduce cu 50% din totalul numărului de posturi aprobate până cel târziu la data de 1 octombrie 2023. 

Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se desființează.

CARE SUNT INSTITUȚIILE VIZATE

Prevederile alin.(1) se aplică pentru următoarele categorii de entități publice:

a) autorități publice de interes central și local;

b) ministere și celelalte autorități publice centrale asimilate ministerelor unde conducătorii autorităților publice sunt asimilați funcției de demnitate publică la nivel de ministru;

c) autorități naționale de reglementare/agenții naționale și alte entități publice de interes național asimilate care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea ministerelor sau a celorlalte autorități publice centrale asimilate ministerelor;

d) instituțiile publice de subordonare centrală/locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, inclusiv entitățile publice care sunt asimilate cu instituții publice;

e) institutele naționale de cercetare indiferent de subordonarea/coordonarea/autoritatea unde acestea se află;

f) institutele naționale indiferent de subordonarea/coordonarea/autoritatea unde acestea se află;

g) instituțiile/entitățile publice aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea ministerelor, autorităților naționale ai căror conducători sunt asimilați funcțiilor de demnitate publică de miniștri sau secretari de stat, autorităților publice locale;

h) instituțiile/entitățile publice autonome aflate în subordonarea/ coordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului;

i) institutele/comisiile naționale/comisiile/comisiile de specialitate care au independență funcțională și financiară de funcționare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite și au alocații asigurate din fonduri publice;

j) Casa Națională de Pensii și casele teritoriale de pensii, inclusiv casele de pensii speciale;

k) Casa Națională de Asigurări de Sănătate inclusiv casele de asigurări de sănătate teritoriale;

l) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă inclusiv agențiile județene de ocupare a forței de muncă;

m) alte entități publice a căror finanțare este asigurată din fonduri publice sau a căror finanțare este asigurată din taxele/tarifele colectate ca urmare a activității desfășurate.

EXCEPȚIILE DE LA REGULĂ

Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi:
a) posturile temporar-vacante pentru care titularii de post au raporturile de serviciu suspendate sau după caz contractele individuale de muncă suspendate,
posturile vacante ocupate temporar;

b) posturile pentru care s-a aprobat prin memorandum în Guvernul României organizarea de concursuri pentru ocuparea acestora;

c) posturile pentru care sunt în curs de desfășurare procedurile de concurs
proba scrisă sau interviu;

d) posturile pentru care sunt afișate rezultatele concursurilor organizate;

e) posturile temporar vacante ca urmare a aplicării uneia dintre modalitățile de modificare a raportului de serviciu prevăzute de art. 502 lit. a), b) și e), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de modificare a raporturilor de muncă, prevăzute de art. 42 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și posturile vacante pentru care sunt întrunite condițiile legale pentru emiterea actelor administrative de modificare a raportului de serviciu sau a
raportului de muncă, după caz;

f) posturile unice existente în:
f.1.) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2, alin. (1), pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare; f.2.) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

g) posturile aferente funcțiilor de judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal auxiliar din cadrul instanțelor și parchetelor;

h) posturile nou înființate prin contractele de finanțare din fonduri externe nerambursabile numai pe durata de implementare a proiectelor;

i) posturile aferente funcțiilor didactice de predare din unitațile de învățământ preuniversitar și instituțiile universitare;

j) posturile aferente funcțiilor medico-sanitare și auxiliar sanitare din unitățile sanitare;

l) posturile aferente funcțiilor de militari și funcționari publici cu statut special din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

m) personalul contractual pentru organizarea de spectacole; și concerte

n) alte posturi aprobate prin memorandum de Guvernîn situații temeinic justificate;

SE SCHIMBĂ STRUCTURA INSTITUȚIILOR PUBLICE 

Structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:
a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție;

b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție;

c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 40 de posturi de execuție

Mai mult,

Începând cu data de 1 iulie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/ locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice;

b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar.

Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale/centrale/județene prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;

Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță

Art. XIII 1.Alin.(2) al art.1 din OUG 8/2009 pentru acordarea voucherelor de vacanță cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 110 din 24 februarie 2009 se modifică și se completează după cum urmează:

(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, personalului încadrat care realizează venituri net lunar de natură salarială de până la 8.000 lei inclusiv, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.600 lei pentru un salariat;

2. După alin.(2) al art. 1 din OUG 8/2009 pentru acordarea voucherelor de vacanță cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 110 din 24 februarie 2009 se introduce un nou alineat (3) cu următorul conținut:

(3) Pe perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publicese suspendă acordarea voucherelor de vacanță prevăzut suspendă acordarea voucherelor de vacanță.

ÎNCEPE DESCENTRALIZAREA. Care sunt instituțiile care vor trece la autoritățile locale

1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 serviciile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice județene;

(2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale următoarele:

a) Direcțiile Județene de familie și tineret care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sau după caz cele aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Agenției Naționale pentru Sport sau în coordonarea/autoritatea/subordonarea altor structuri/entități similare;

b) Direcții Județene de Tineret și Sport sau după caz Direcțiile Județene de Sport care se află în coordonarea/subordonarea Agenției Națională pentru Sport;

c) Casele Elevilor și patrimoniul aferent aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Educației;

Până la data de 1 ianuarie 2024 următoarele categorii de servicii publice se regionalizează:

a) Direcțiile de Sănătate Publică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Sănătății;

b) Direcțiile Sanitar-Veterinare aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare;

c) Direcțiile Județene pentru Agricultură aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
18

d) Direcțiile Județene Școlare aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Educației;

e) Direcții județene de Cultură care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Culturii

TAXĂ PENTRU AUTORITĂȚILE AFLATE ÎN SUBORDINEA PARLAMENTULUI

Începând cu data de 1 octombrie 2023 agențiile/autoritățile/instituțiile autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României și sunt autonome din punct de vedere funcțional și financiar datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net/rezultatului patrimonial/profitului contabil obținut din activitatea specifică pe care o desfășoară în calitate de autorități/agenții/instituții autonome de reglementare/control/prestări servicii/autorizări dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute ca urmare a aplicării tarifelor/taxelor indiferent de denumire acestora și de modul de reglementare pentru activitatea curentă desfășurată sau rezultate din colectarea unor taxe/tarife ca urmare a exercitării funcțiilor de reglementare/control/prestări servicii/autorizări.

Taxa specifică menționată la alin.(1) se plătește anticipat, trimestrial, pentru fiecare trimestru până la data de 25 ale lunii următoare pentru trimestrul anterior, raportat la rezultatul net/rezultatul patrimonial/profitul net realizat trimestrial și veniturile curente obținute trimestrial ca urmare a aplicării tarifelor/taxelor indiferent de denumirea acestora și de modul de reglementare și se regularizează anual până maxim la data de 30 iunie a anului următor, odată cu depunerea situațiilor financiare prevăzute de lege.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență numărul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților/vicepreședinților/directorilor generali/directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României se reduce cu 50%. Posturile vacante de consilieri existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desființează.

Salariile de bază inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului României nu pot depăși maxim 80% din nivelul remunerației brute a conducătorului agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome.

) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență numărul total al consilierilor din cabinetele președinților/vicepreședinților/directorilor generali/directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea/controlul Parlamentului României se reduce cu 50% din numărul total de posturi aprobate;

(2) Dacă din aplicarea procentului de reducere cu 50% prevăzut la alin.(1) rezultă că numărul total al consilierilor din cabinetele președinților/vicepreședinților/directorilor generali/directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea/controlul
Parlamentului României este mai mic decât unu numărul acestora rămâne unu;

(3) Dacă numărul total al consilierilor din cabinetele președinților/vicepreședinților/directorilor generali/directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor agențiilor/autorităților/instituțiilor autonome care se află în coordonarea/subordonarea/autoritatea/controlul
Parlamentului României este unu nu se aplică prevederile alin.(1);

(4) Posturile vacante de consilieri existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desființează;

(5) Posturile vacante de consilieri care se desființează potrivit alin.(3) nu se mai pot reînființa

Posturi noi de consilieri se pot înființa începând cu data de 1 iulie 2024;

Redevențele se indexează cu rata inflației

Redevențele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator a terenurilor proprietate publică a Statului Român, pe bază de contract de concesiune se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022, dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii. Termenul de plată pentru redevențele actualizate
este până la data de 31 decembrie 2024;

(2) Redevențele datorate pentru terenurile concesionate potrivit legii se indexează anual cu indicele prețului de consum anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii;

Tarifele, taxele și redevențele miniere datorate în baza art.44 și art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 197 din 27 martie 2003 se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022 prin grija Autorității Naționale de Resurse Minerale.

Termenul de plată pentru taxele, tarifele și redevențele miniere actualizate este până la data de 31 decembrie 2024;

(2) Tarifele, taxele și redevențele miniere datorate potrivit legii se indexează anual cu indicele prețului de consum anual prin grija Autorității Naționale de Resurse Minerale, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior.

Tarifele și redevențele petroliere datorate în baza art.49 din Legea petrolului nr.238/2004 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 535 din 15 iunie 2004 se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022 prin grija Autorității Naționale de Resurse Minerale. Termenul de plată pentru tarifele și redevențele petroliere actualizate este până la data de 31 decembrie 2024;

(2) Tarifele, taxele și redevențele petroliere datorate potrivit legii se indexează anual cu indicele prețului de consum anual prin grija Autorității Naționale de Resurse Minerale, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior.

Se plafonează sporurile cu nivelul din decembrie 2023

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se
menţin la nivelul lunii decembrie 2023.

În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

2 Comments

 1. Steliana Filip

  5 septembrie 2023 at 8:25

  În sectorul public nu se va schimba nimic,vor fi aceleași posturi create special pentru amante,sinecuri,incompetenți și pile,relații,cunoștințe.Nu se va schimba nimic și nimeni nu va fi concediat,este doar praf în ochii noștri.La stat nu e angajat nimeni pe baza unui interviu corect, a experienței și expertizei profesionale.

 2. Steliana Filip

  5 septembrie 2023 at 8:26

  Noi taxe și birurivor fi puse tot în seama celor din privat.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai citite știri

Exit mobile version